คงถาวร ข. วิวัฒนาการละครใน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 175–187, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196701. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.