นาดี อ. สรรเสริญพระบารมี บทเพลงสำคัญดุริยางค์เหล่าทัพและตำรวจ : ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต: ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 241–255, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/196762. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.