สนธีระ ธ.; วงษ์มณฑา เ.; กฤษฎาพงษ พ.; เตชคณา ช. ยุทธศาสตร์การสร้างตราสินค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางสมุนไพร จากภูมิปัญญาไทย เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 93–103, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/205706. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.