บานฤทัย ถ.; กุลบุญญา ป. บทบาทหน้าที่กำนันแหนบทองคำ : ศึกษากรณี นายถนอม วอทอง ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 271–282, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206378. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.