บรรจุแก้ว ก. วิจารณ์งานเขียน “ผู้หญิงในเพลงเทิ้งใหญ่เทิ้งยาว. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 313–317, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206435. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.