จันทร์เพ็ญ น. นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 13–37, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206565. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.