มณีเนตร ร.; เกศเทศ บ.; กุลสุวรรณ ก. ัฒนธรรมภาษาในการตั้งชื่อบ้านนามเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร และไทยกูย ในต�ำบลดองก�ำเม็ด อ�ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 55–69, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206571. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.