(สนิท ฉนฺทปาโล) พ.; บุญปู่ ส.; งามประโคน ส. ภาวะผู้น�ำเชิงพุทธของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 127–142, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206590. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.