ชูมา ท.; บุลสถาพร อ. การใช้กลวิธีการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อรับมือกับปัญหาการพูดและการ ฟังของนักศึกษามหาวิทยาลัย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 179–194, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206632. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.