สายดวง พ. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์จากการอ่านบทความทางวิชาการ ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 215–226, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206640. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.