ไชยศรีสุข ส. การศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทเพลง : เพลงติดอันดับ 25 ในเว็บไซต์ songlyrics.com. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 325–339, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206678. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.