ครองบุญ ศ. บทบาทการสร้างสันติภาพในทิเบตของทะไลลามะ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 363–382, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/206701. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.