สารัง น. ภาวะการณ์ดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 73–83, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/208040. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.