ลงกรณ์ พ.; มูลยาพอ เ.; นามเกตุ ส.; สินธุ์นอก บ. ศึกษาเชิงสำารวจและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดหนองคาย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 13–26, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210198. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.