ธุระพันธ์ ร. บทบาท อำานาจหน้าที่และสถานภาพของกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอนาคต เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน รองรับประชาคมอาเซียน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 40–56, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210206. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.