ทุมเมฆ ป.; โพธ์สิงห์ ภ. การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย : สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม อาเซียน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 110–130, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210248. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.