ผาสมวงค์ ส. .-. การสำรวจความต้องการในการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 309–324, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/227140. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.