หวังชื่น ส. การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 36–49, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/227234. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.