โททำ อ. The Analysis Of Chang Yuan Chinese National Opera. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 78–86, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/240247. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.