รักษา ร. ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย People Opinions on Forest Protection Volunteer Training Project at Tha Ton Thong Village, Thai Chana Suek Sub – district, Thung S. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 317–327, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/240372. Acesso em: 26 พ.ย. 2022.