ภู่สาระ อ. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 178–188, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/241801. Acesso em: 4 มี.ค. 2024.