เธียรถาวร ญ. การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 293–308, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/242053. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.