วิฑูรเศรษฐ์ ป. รูปแบบการพัฒนาผู้นำนันทนาการสำหรับนักฝึกอบรมในประเทศไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 325–337, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/242381. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.