เอี่ยมละมัย ก. มาตรการทางกฎหมายและข้อบกพร่องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรแบบเชิงบูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 51–72, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/243669. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.