นิยมาภา ต. ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์และคุณภาพการให้บริการเน็ตฟลิกซ์ (Netflix) ในเขตกรุงเทพมหานคร. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 331–343, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/244512. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.