พิจารณ์ พ. ผลของเทคนิคการเขียนเชิงกลยุทธ์ต่อการส่งเสริมทักษะการเขียนของนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 185–199, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/244724. Acesso em: 26 ก.พ. 2024.