บุดดาวงศ์ เ. การศึกษากลวิธีการแปลชื่ออาหารไทยเป็นภาษาจีน : กรณีศึกษา ร้านอาหารไทยในนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 171–184, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245688. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.