ศรีเจริญวงศ์ ว. การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 73–88, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245768. Acesso em: 18 ส.ค. 2022.