ชูกิตติคุณ ร.; นิลพลับ ช. . อิทธิพลของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อ ความจงรักภักดีของลูกค้าโรงแรมสีเขียว. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 1–14, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/245864. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.