กนิษฐบุตร พ. การเขียนหน้าและการแต่งหน้าโขน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 101–124, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/247797. Acesso em: 8 ก.พ. 2023.