นาดี อ. ASEAN Way : บทเพลงประจำชาติกลุ่มอาเซียน การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 138–150, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248260. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.