รุ่งหมี พ.; จิตตรุทธะ ช. วัฒนธรรมองค์การในการรับรู้ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 176–190, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248510. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.