นิยมตรง เ.; ชาญนุวงศ์ พ. . การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 201–212, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248658. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.