ภูริรักษ์พิติกร ป.; ทีจันทึก ส. .; เกตุปราณีต ส. ผลกระทบจากการฟื้นฟูป่าเต็งรังต่อวิถีชีวิตของราษฎรบริเวณพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองเต็งและป่าจักราช จังหวัดนครราชสีมา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 276–287, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/248835. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.