บุญศรี ส.; ทุมขุนทด จ. .; ญาดี ต. . ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 161–168, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/249733. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.