ปาสาบุตร พ.; ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. .; โยธาภักดี ฑ. .; ขอนแก่น ป. . องค์ประกอบความสำเร็จการทำเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน ในพื้นที่บ้านสะจุก บ้านสะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 267–275, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250538. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.