สายเกียรติวงศ์ พ.; ลัทธิ์ถีระสุวรรณ ธ. .; ขอนแก่น . ป. .; โยธาภักดี ฑ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมการใช้ทรัพยากรน้ำ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำเกี๋ยน: มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการป่าไม. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 181–193, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/250748. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.