ทุมเมฆ ป.; เลียงจินดาถาวร อ.; ลี้ภัยเจริญ ส. . ความต้องการศึกษาต่อและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี . มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 191–200, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/251456. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.