แป้นประสิทธิ์ ศ.; จรัสอภิรัตกุล จ. .; โกศลสุรเสนีย์ เ. .; ภู่วพงษ์ศิริ ส. .; สัมมะสุต ท. . ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการของ ผู้บริโภคร้าน มองช้างคาเฟ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 324–338, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/255459. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.