เวียงคำ บุญมา, และ ภิรมจิตรผ่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนอ. 2017. “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อ เสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2):13-26. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129587.