ภูคำวงษ์ พายุ. 2017. “การปรับใช้หลักพุทธจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ขนาดเล็กให้การทำงานมีประสิทธิภาพ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2):148-59. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129668.