เอี้ยวถาวร กาจบัณฑิต. 2017. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของจังหวัดศรีสะเกษ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2):190-205. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129701.