อนันต์ศิริวัฒน์ รองศาสตราจารย์ พัชรินทร์. 2017. “บทบาทด้านการเมืองการปกครองของบูเช็กเทียนในวรรณกรรมร่วมสมัยต่างประเภท”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2):288-310. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129713.