สุทธิลักษมุนีกุล สุทธิพงษ์, กันยะกาญจน์ กัญญารัตน์, และ ลุนสอน วิชัย. 2018. “ทุนทางสังคมกับการจัดการสุขภาพชุมชนตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2):392-407. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/129892.