มูลสาร ศักดิ์ชาย. 2017. “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี สังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):122-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130040.