บั้งทอง กนกวรรณ. 2017. “การพัฒนารูปแบบการจัดการร้านค้าแบบยั่งยืนของชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):156-69. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130045.