คงเพชร นิภา, ภิรมจิตรผ่อง เสนอ, และ วิบูลกิจธนากร ดำรงค์ฤทธิ์. 2017. “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนใต้)*”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):170-84. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130047.