คำด้วง วาสนา, บุญเรืองรัตน์ สำเริง, ชวนชม สงวนพงศ์, และ ชัยสุวรรณ ศรุดา. 2017. “ตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของผู้อำนวยการ สถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบา”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):203-17. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130050.