สิทธิแพทย์ บันเทิง, และ ด่านประดิษฐ์ ปราโมทย์. 2017. “กระบวนการสร้างสรรค์ทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงโบว์รักสีดำสามชั้น”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):218-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130055.