พิลาบุตร นายพงศกรณ์, และ วราภรณ์ ดร.ธรรมนิตย์. 2017. “ความขัดแย้งทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชนที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางการเมือง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย”. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (ฉบับพิเศษ):286-93. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130060.